Altın Silsile (Silsile-i Şerif)

 Altın silsile ,peygamberimizden bugüne kadar olan bütün mürşid-i kamillerin isimleridir. Bunlar hem zahiri alim, yani bütün ilimleri okumuş her hocadan ders almış kişiler olup, hem de batını, yani mürşide bağlı olup bu yolda da mesafeler kat eden ,öğreticisi bizzat Allah ve Rasülü  dür.

    Mürşid-i kamiller bizatihi peygamberimizin vekili ve varisidir. Çünkü efendimiz S.A.V. (el ulema-u  verasetül  enbiya) yani "ilmiyle amil olanlar peygamberin varisidir" buyuruyor. Zahiri ve batıni olan  alimler her yüz senede bir tane olur . Eğer erken vadesi yetip ölen olursa onun yerine biri mutlaka geçer ama en az  on veya onbeş yıl sürebilir . Bunlar hep ihtiyaca göre meydana çıkarlar halk pek tanıyamaz. Onlar daima kendilerini gizlerler. İsimleri  aşağıdadır.

Sevgili peygamberimiz (s.a.v)
Hazreti Muhammed Mustafa

Hz.Ebu Bekr Sıdık (r.a)
Selman-i farısı (r.a)
Kasım Bin Muhammed (r.a)
Cafer-i Sadık (r.a)
Bayezid el Bistami (r.a)
Ebul Hasan-i Harakani (k.s)
Ebu Ali Farmedi (k.s)
Yusuf Hamedani (k.s)
Abdulhalik Gücdüvani (k.s)
Arif Rivegeri (k.s )
Mahmud Fağnevi (k.s)
Ali Ramitani (k.s)
Muhammed Baba Simasi (k.s)
Emir Külal(k.s)
Şahı Nakşibend Muhammed (Bahauddın Buhari )(k.s)
Alauddini Attar  (k.s)
Yakub Çerhi (k.s)
Ubeydullah Ahrar (k.s)
Muhammed Zahid (k.s)
Derviş Muhammed Semarkandi (k.s)
Haceyi Muhammed İmkeneği (k.s)
Muhammed Baki Billah (k.s)
İmam-i  Rabbani Ahmed Faruki   (k.s)
Muhammed Masum es-Serhendi  (k.s)
Muhammed Seyfeddın Serhendi  (k.s)
Nur Muhammed Bedayunı (k.s)
Mirza Mazhar-ı Cann-ı Canan (k.s)
Abdullah Dehlevi (k.s)
Mevlana Halid Bağdadi (k.s)
Taha el- Hakkari (k.s)
Taha el Hariri (k.s)
Muhammed Es’ad Erbili (k.s)
Halil Fevzi (k.s)
Hacı Hüseyin Yıldız (k.s) (Hacı Baba)

 

Halık-ı arzu semaya eyleriz hamdü sena
Ahmed
-i Muhtar-ı kıldı aleme nuri huda
Hazret-i Sıdık-u Selman Kasım-ı Cafer gibi
Eylemiş neşr-i hakıkat ol Bayezid-i rah-numa

Bul Hasan zat-ı mükerrem bu Ali kanı kerem
Yusuf-u vala-şiyem saları ceyşi asfiye
Hace
Abdül halık oldu Arif-u Mahmuda pir
Şeyh Ali Baba Külal etti cihanu ruşena

Varisi tahtı tarikat şah-ı alem Nakşibend Eyledi
Hace Alauddin-i halka pi-şuva oldu
Yakub-e UbeydullahAhrarı halef 
Hazret-ı Zahid’le geldi aleme zevk-u sefa

Nur-i çeşm-i marifet Derviş Muhammed Hacegi
Feyz
-i Baki’le cihan manevi buldu beka
Hazret-i Ahmed müceddid Urvetul vuska olup
Şeyh Seyfeddin-u Seyyıd Nur-i nur-a itila

Habibullah Mazhar-ı şah Abdullah piri Dehlevi
Hazreti Halid-le oldu kalbi salik pür-ziya
Seyyid-i ali neseb Tahal hakkari’den sonra
Pirimiz Tahal Harir-i oldu kutbul evliya

Eyleriz arzu dehalet dergah-u saadete biz
Esad-ı ihvan-u dıne mağfiret kıl ya huda
Hayatında nice murdi dili dile ahyar eyledi
Çar cihette halkı her an Hakka irşad eyledi

Varisi mensubu Esad mevrırı esrarı haak
Ol mubarek Kutbul Aktab Halil Fevzi
Kulun-u kılma ğufranından cuda

Mürşid-i sakaleyn Düzce-vi haci Hüseyin Yıldız Efendi
hazretleri habibini zatına yar eyleyip
Her nefeste müridanın ziyad eyle ya Huda

Salli vesellim ala eşrefi nuru cemil enbiya-i
Vel murselin velhamdü lillahi Rabbil alemin

 

EL     FATİHA